Medlemsmødet blev afholdt d. 4. marts.

Jens Eslau påtog sig dirigentrollen og guidede de fremmødte gennem dagsordenen.

Mette berettede om årets aktiviteter.

Regnskab og budget blev godkendt.

 

Ingen indkomne forslag.

Genvalg til Mette og Cato.

Nyvalg til Marianne Husted og Lars Haupt.

Stort velkommen til Marianne og Lars.

Under eventuelt blev især holdturneringen debatteret. Rækkerne burde være sammensat mere ensartet styrkemæssigt. Mette nævner problemet på næste DGI-møde.

Trælleruphallen skal have nyt gulv i 2021. Vores ønske er et trægulv.

Jens takkede for rimelig god ro og orden.